2.3 Khối hành động

Giới thiệu

Khối hành động xuất hiện trong mục chỉnh sửa nút, giúp người dùng tự động thực hiện một số hành động cụ thể khi Khách hàng tương tác với nút. Ví dụ:

 • Thêm tag (Thêm tag cho khách hàng)

 • Xóa tag (Xóa tag khỏi khách hàng)

 • Đăng kí bot

 • Bỏ đăng kí bot

 • Theo dõi tin tuần tự

 • Bỏ theo dõi tin tuần tự

Chọn hành động trong chỉnh sửa nút:

Cài đặt hành động

- Thêm tag

Chọn + Hành động > thêm tag > Chọn tag bạn muốn thêm trong ô select.

Cuối cùng nhấn lưu

- Xóa tag

 • Chọn xóa tag trong menu thêm hành động.

 • Chọn tag cần xóa.

 • Nhấn lưu lại.

- Đăng kí bot, bỏ đăng kí bot

Chọn đăng kí bot hoặc bỏ đăng kí bot trong menu.

- Theo dõi tin tuần tự, bỏ theo dõi tin tuần tự.

 • Chọn theo dõi tin tuần tự

 • Chọn kịch bản tuần tự mà bạn muốn khách hàng theo dõi

Làm tương tự với bỏ theo dõi, đăng ký Bot và hùy Bot.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated