1. Thiết lập ban đầu

Giới thiệu

Puzi sẽ cung cấp các bước chính mà bạn cần để thiết lập cửa hàng của bạn. Bạn có thể sử dụng nó như là một điểm khởi đầu và như một tham chiếu để đảm bảo rằng bạn không quên bất kỳ bước nào.

1.1 Thêm tài khoản cho nhân viên

1.2 Phân quyền cho nhân viên

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated