Bộ sưu tập

Giới thiệu

Bộ sưu tập là một dạng tin nhắn gồm nhiều thẻ hình ảnh, thường dùng để giới thiệu về một danh sách các sản phẩm. Bạn có thể xem qua mẫu dưới đây:

Để thêm tin nhắn bộ sưu tập, chọn Bộ sưu tập trong thanh trạng thái.

Mỗi thẻ trong bộ sưu tập sẽ gồm hình ảnh, tiêu đề, nội dung và các nút. Sau khi thêm một thẻ, bạn cần nhập tiêu đề, nội dung hoặc thêm các nút cho thẻ.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated