4.2.3 Huỷ đơn hàng

Với đơn hàng chưa thực hiện giao hàng thành công, bạn có thể Huỷ đơn hàng.

Để thực hiện hủy đơn hàng, tại trang quản lý Bán hàng > Bán hàng > Đơn hàng > Trạng thái > Đã hủy đơn

Sau khi sửa trạng thái đơn hàng sang Đã hủy, người dùng không thể thay đổi trạng thái đơn hàng nữa.

Đơn hàng Huỷ không được ghi nhận doanh thu.

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated