4.2 Xử lý đơn hàng

Giới thiệu

Thuộc tính quan trọng nhất của đơn hàng sau khi bạn tạo đơn hàng là trạng thái đơn hàng. Một đơn hàng từ lúc mới tạo đến lúc hoàn thành sẽ đi qua các trạng thái riêng của nó. Khi đơn hàng của bạn bắt đầu chuyển qua trạng thái Đang vận chuyển thì ứng dụng bắt đầu trừ số lượng sản phẩm của đơn hàng đó trong kho.

Vì để quản lý kho và để tính lời lãi, người dùng chỉ có thể sửa được đơn hàng ở trang thái Mới tạo. Khi đơn hàng chuyển qua trạng thái tiếp theo bạn sẽ không thể sửa nội dung đơn hàng.

4.2.1 Hoàn thành đơn hàng

4.2.2 Thao tác trả lại hàng

4.2.3 Huỷ đơn hàng

4.2.4 Sửa đơn hàng

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated